Výběr měny:
+420 777 029 692 Krásné, energií nabité nejen andělské dárky do vašeho domova

Záruka a reklamace

Záruční a reklamační podmínky dle platných VOP.

Nahlášení poškozené zásilky
Velmi nás mrzí, pokud došlo k poškození zboží během přepravy. Pro co nejrychlejší vyřízení, prosím, pošlete na email: obchod@andelskedarky.cz kompletní fotodokumentaci poškození, tzn. celkový pohled na zboží, detail poškození, všechny strany přepravního obalu a detail poškození obalu.

Časté dotazy
Mám od dopravce převzít výrobek, který má viditelně poškozený obal?
Pokud má výrobek viditelně poškozený obal, nemusí to znamenat, že výrobek uvnitř je poškozený. Výrobek můžete od dopravce převzít, ale sepište s řidičem zápis o škodě do přepravního protokolu.

Poslání zboží
Zboží připravte a bezpečně zabalte. Přiložte průvodní dopis s popisem závady, kopií nákupního dokladu a vaší zpětnou adresou, případně i s číslem vašeho bankovního účtu pro případ vrácení peněz. Předejte zboží přepravní společnosti a odešlete na adresu:

Andělské dárky, NCC Trading Co s.r.o, Brtníky 31, Děčín, 40760

Formulář ke stažení: Reklamační list
 
ZÁRUČNÍ DOBA

1. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží zákazníkem, eventuálně dnem uvedeným na záručním listě.
2. Záruční doba stanovena ze zákona 24 měsíců.
3. Pro podnikatele se záruční doba a podmínky řídí Obchodním zákoníkem a to dle podmínek výrobce.
4. Při použití spediční společnosti nebo veřejného přepravce se reklamace zboží poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem přepravce. Takto způsobené vady nelze reklamovat u prodávajícího.

REKLAMACE

1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
2. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
3. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
4. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
5. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří (3) pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Třiceti (30) denní lhůta neplatí pro podnikatele kde se reklamace řídí dle Obchodního zákoníku č.513/191 Sb., v platném znění a předpisu souvisejících.
6. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
7. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím telefonu.
8. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. 

Doprava ZDARMA

při nákupu od 80,76 €

Ruční práce

Vyrobeno v ČR

+420 777 029 692

zákaznická podpora